ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

ΕΟΤ
Ασφάλεια αστικής ευθύνης διοργανωτή:
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΡ. ΣΥΜΒ. 97754
ΑΡ. ΜΗΤΕ 0209Ε70000799601
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’     εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους, πριν εγγραφείτε σε ένα από τα οργανωμένα ταξίδια μας.  Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Συμμετοχής.

1.ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Η διοργανώτρια εταιρεία που στο εξής θα καλείται << τουριστικό γραφείο>>, αδειοδοτημένη τουριστική εταιρία από τον Ε.Ο.Τ, είναι διοργανωτής ταξιδίων, είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία, και λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση οργανωμένων ταξιδίων στον ταξιδιώτη – εκδρομέα.

2. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. 

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι.
1ον : της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς το γραφείο.
2ον : της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους.
Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας και των σχετικών τυχόν επιβαρύνσεων τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την αναχώρηση.  Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί.

4.  ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  Κ.Λ.Π.
Ο παρόν κατάλογος έχει ισχύ για όλο το έτος. Επειδή οι τιμές έχουν υπολογισθεί από τον Δεκέμβριο του 2013 και είναι αδύνατον να προβλέψουμε όλους τους παράγοντες κόστους που διαμορφώνουν την αξία των ταξιδιών, οι οριστικές τιμές θα γνωστοποιούνται 45-30 ημέρες περίπου πριν την αναχώρηση του κάθε ταξιδιού. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό ( πάνω από 10% της αξίας του ταξιδίου ), ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει. Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μία μικρή έκπτωση ( για ηλικίες 2-12 ετών και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα ).

5.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει. Έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις, αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών μέσων ( αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) λόγω αποκλεισμού (εμπάργκο) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών κ.α αιτιών.
Δεν μπορεί, επίσης, να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή δρομολογημένων αεροπλάνων, πλοίων για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους.
Το γραφείο θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για το γραφείο ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό ( ή ελλείψει αυτού, στο γραφείο μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως.
Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσασε 7 εργάσιμες ημέρες, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή σχετικά αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγηση του. Μετά την παρέλευση 7ήμερου, το γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.
Για να είναι δυνατή από πλευράς κόστους η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 30 (τριάντα) συμμετεχόντων. Εφ’ όσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σε αυτό, και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.

6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν και άλλα άτομα, η συμμετοχή προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση όλων προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις των συνοδών και η έγκαιρη προσέλευση στους τόπους συγκέντρωσης ( πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κ.λ.π).
Αν η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε.
Στα αεροδρόμια και λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν απώλεια μέσου μεταφοράς του ταξιδιού λόγω καθυστέρησης σας συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα με δικά σας έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.
Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησης του βαρύνουν τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες οργανωμένου ταξιδιού που δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειας.

7.  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες που αφορούν κατηγοριοποίηση, κατάταξη ξενοδοχείων και καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών μας είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη ξενοδοχείων, καταλυμάτων και μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.  Όλα τα δωμάτια είναι απλής κατηγορίας, τύπου standard
Τα δωμάτια των περισσοτέρων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα είναι δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι.
Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι.
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ξενοδοχείου που αναφέρεται επώνυμα στο πρόγραμμα με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο ακύρωσης ή παραπόνων. Θα πρέπει εδώ να γνωρίζετε, ότι στα οργανωμένα ταξίδια με πούλμαν στην Ελλάδα οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά την διάρκεια του ταξιδιού, στο δε εξωτερικό αλλάζουν καθημερινά.
Η διάρκεια ολοήμερης εκδρομής / επίσκεψης δεν υπερβαίνει τις (8) συνολικά ώρες υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η διάρκεια μισής μέρας δεν υπερβαίνει τις (4) ώρες υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως την επιστροφή στο ξενοδοχείο.

8.  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ( VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο ελληνικό διαβατήριο έκδοσης από το 2006 και μετά. Οι χώρες ζώνης Schengen δέχονται και ταυτότητες με λατινικούς χαρακτήρες. Οι υπήκοοι άλλων χωρών, κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, και της χώρας που θα επισκεφθούν. Τυχόν μη εξασφάλιση έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Ακυρώσεις συμμετοχής από τον ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση:
Ολοήμερες και Απογευματινές εκδρομές: 
Έως και 3 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν υπάρχουν ακυρωτικά τέλη.
Από 2 έως 0 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το συνολικό ποσόν της εκδρομής.
Πολυήμερες εσωτερικού:
Έως 25 ημέρες πριν την αναχώρηση, δεν υπάρχουν ακυρωτικά τέλη.  Από 24 έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 40% της αξίας του ταξιδιού.  Από 14έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 65% της αξίας του ταξιδιού.  Από 6 έως 0 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 100% της αξίας του ταξιδιού.
Ειδικά για ταξίδια με αεροπλάνο: Μετά την έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής ή αντικατάστασης της εκδρομής / ταξιδιού. Τα ακυρωτικά τέλη στη περίπτωση αυτή, ανέρχονται σε 100% της αξίας του ταξιδιού.  Επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του επιβάτη με άλλο άτομο.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο εγγραφής ή από το αν έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες.   Σε περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή, και εφ’ όσον τα ακυρωτικά δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας, εκτός των ακυρωτικών, ο ταξιδεύων πληρώνει και τη διαφορά δωματίου, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.    

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΕΟΤ
ΑΡ. ΜΗΤΕ 0209Ε70000799601
Ασφάλεια αστικής ευθύνης διοργανωτή:
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΡ. ΣΥΜΒ. 97754